ประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์การผลิตเกลือทะเลในพื้นที่ภาคตะวันตก ปี 2564/65 จำนวน 3 จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ในด้านพื้นที่การผลิตเกลือทะเล ต้นทุนการผลิตเกลือในแต่ละจังหวัด ผลผลิตเกลือทะเลไทย แหล่งรับซื้อเกลือทะเล เทคโนโลยีการผลิตเกลือ การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรต้นแบบ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการทำนาเกลือของเกษตรกร

ทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566 – 2570 ได้กำหนดให้ ปี 2570 มุ่งเน้นที่จะยกระดับแหล่งทำนาเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์มรดกทางการเกษตรโลก สร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนนาเกลือซึ่งมีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการนำเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมในการยื่นขอรับรองแหล่งทำนาเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ข้อเสนอในเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล พิจาณาจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกพื้นที่ของ FAO ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นพื้นที่ที่มีความมั่งคงทางอาหารและชีวิตความเป็นอยู่ 2) มีความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร และระบบนิเวศเชิงชายฝั่ง 3) มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในท้องถิ่น 4) มีระบบวัฒนธรรมทางการเกษตร และ 5) มีความโดดเด่นทางภูมิทัศน์ และนำมาพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาและกำหนดทิศทางในการดำเนินการ ให้มีความพร้อมในการยื่นขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลกตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *