ภัยพิบัติเกลือทะเล

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

การปรับเกลี่ยพื้นที่นาเกลือทะเลที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับพื้นที่ทำนาเกลือทะเล
ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่ที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ 1,220 บาท
ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

อุทกภัย ผลกระทบเสียหายต่อผลผลิตเกลือโดยตรง และน้ำทะเลที่เตรียมไว้ความเค็มลดลง เกลือละลายน้ำเสียหาย ไม่สามารถตกผลึกเป็นเกลือทะเลได้ เกษตรกรต้องดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ใหม่ และเริ่มต้นการผลิตใหม่

วาตภัย หากมีความรุนแรง อาจทำให้ผ้าใบแปลงนาเกลือเกิดความเสียหายฉีกขาด หรือปลิวหายไปตามกระแสลม ส่งผลให้คันดินเสียหายด้วย เกษตรกรจะต้องบดอัดพื้นดินนาเกลือใหม่ และใช้แรงงานในการนำผ้าใบมาปูใหม่ ในแปลงนาเกลือ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่


เอกสาร “การฟื้นฟู นาเกลือทะเล เมื่อเกิดภัยพิบัต