พันธกิจ

  • พัฒนาคุณภาพ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกลือทะเล
  • สร้างมาตรฐานเกลือทะเลให้เป็นที่ยอมรับ
  • เพิ่มช่องทางการตลาดเกลือทะเล
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรนาเกลือทะเล และข้อมูลเกลือทะเลเพื่อการบริหารจัดการ
  • เพิ่มมูลค่าเกลือทะเล