Author: webmaster

0

ประชุมหารือมาตรการในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม นายอเนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย ผู้แทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลจาก 7 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม...

0

ประชุมหารือแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมหารือแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายประวัติ แดงบรรจง) รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์) และผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร...

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผ่านกระบวนการทำงาน ระดับเขต 2 จ. ราชบุรี

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผ่านกระบวนการทำงาน ณ บ้านครูปู รีสอร์ท ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป้าหมายประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเกลือทะเลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากราเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายประสาน ปานคง...

0

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลจาก 7 จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และนางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหามาตรการป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือหากเกิดกรณีประสบกับปัญหาราคาเกลือตกต่ำ โดยที่ประธานกรรมการได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หารือร่วมกันในการหามาตรการแทรกแซงราคาเกลือทะเล...

0

กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันเกลือทะเลไทยขึ้นเป็นมรดกเกษตรโลก

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายพัทยา ชุมเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวธัญญกาญจน์ ผดุงกมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GIAHS National Workshop for Thailand 2023 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทยได้นำเสนอความเป็นไปได้และความสอดคล้องของพื้นที่ส่งเสริมการผลิตเกลือทะเลของจังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 5 ด้าน...

0

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมส่งพื้นที่ทำนาเกลือทะเลของไทย เป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายนางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวธัญญกาญจน์ ผดุงกมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GIAHS National Workshop for Thailand 2023 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการมรดกทางการเกษตรโลก ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สาระสำคัญของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ เพื่อเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจระบบพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พื้นที่ระบบมรดกทางการเกษตรโลกในเอเซียและยุโรป...

0

คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นาเกลือทะเลไทยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกลงพื้นที่ประเมินศักยภาพและพร้อมของนาเกลือทะเลปัตตานี

เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมการประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับแหล่งทำเกลือทะเลสู่มรดกเกษตรโลก (GIAHS) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นาเกลือทะเลไทยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก เป็นประธานการประชุม โดยมีนายจำเดิม ทองคำ เกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษาคณะฯ นางสาวนันทมาส ทองปลี เลขานุการและคณะทำงาน และผู้แทนคณะทำงาน จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร...

0

ขับเคลื่อนการเรียนรู้เกษตรดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ความรู้ศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในงานกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด มสธ. 45 ปี ขับเคลื่อนการเรียนรู้เกษตรดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ความรู้ศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานในหัวข้อเรื่องการทำนาเกลือทะเลและทิศทางการพัฒนาเกลือทะเลไทยร่วมทั้งประโยชน์และความสำคัญของดอกเกลือ ผู้เข้าชม : 65

0

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ 9055-2562)

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย (สลท.) กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ 9055-2562) เพื่อให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับนาเกลือทะเล ทั้งรายเดี่ยว และแบบกลุ่ม พร้อมทั้งค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเล และเกลือทะเล ก่อนนำเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมาย เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมาย ณ โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานการอภิปราย และบุคคลทั่วไปสามารถร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่...

0

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลในระดับพื้นที่ ภายใต้ Theme : Digital Transform พาเกษตรกรนาเกลือทะเลไทยสู่ Smart Farmer

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย (สลท) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลในระดับพื้นที่ ภายใต้ Theme : Digital Transform พาเกษตรกรนาเกลือทะเลไทยสู่ Smart Farmer ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชาญยุทธิ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566 –...