Author: webmaster

0

สลท. บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สศก. เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นำโดยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2, 3 สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 โดยมีเป้าหมายเป็นครัวเรือนตัวอย่างเกษตรกรในแหล่งผลิตเกลือทะเลสำคัญของประเทศ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 256 ตัวอย่าง ระยะเวลาในการดำเนินการสำรวจ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม...

0

งานส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือและการบริหารจัดการเกลือทะเลครบวงจร และการลงนามทำสัตยาบันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือและการบริหารจัดการเกลือทะเลครบวงจร และการลงนามทำสัตยาบันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสหกรณ์เกลือทะเล และเกษตรกรเข้าร่วม การลงนามสัตยาบันครั้งนี้ เป็นการตกลงร่วมกันของสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทยจำกัด สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด และสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ในการกำหนดราคาขั้นต่ำของเกลือทะเลไทย...

0

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจวิเคราะห์เกลือทะเลไทย ผลักดันสู่มาตรฐานสากล

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจวิเคราะห์เกลือทะเลไทยผลักดันสู่มาตรฐานสากล วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ...

0

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้ ประธานการประชุมได้มอบนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยให้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566...

0

เกษตรกรนาเกลือจังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสุนิภา คีรีนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามการทำนาเกลือทะเลปัตตานี ในพื้นที่ตำบลบานา และตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมลงพื้นที่ และพูดคุยกับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลปัตตานี เกี่ยวกับประเด็นรายละเอียด การตรวจประเมิน และข้อกำหนด ตามแบบบันทึกรายงานการตรวจประเมิน มกษ.9055 และได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ...

0

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน “ประเพณีการทำขวัญเกลือ” ที่เพชรบุรีประเดิมผลผลิตเกลือทะเลรอบแรกของปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทําขวัญเกลือ”ณ แปลงนาเกลือของเกษตรกร (นายคทาวุธ บุญมา) สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย พร้อมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่...

0

เกษตรกรปลื้ม ปี 2565 ราคาเกลือทะเลขยับกว่า 3 เท่าตัว เล็งเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ผู้แทนจากสถาบันเกลือทะเลไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือสมุทรสาคร ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี...

0

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าเร่งผลักดันเกลือทะเลไทยให้ได้มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านประมงและระบบการผลิต โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2, 3, และ 5 รวมทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่มีพื้นที่ผลิตเกลือทะเล ทั้ง 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตรการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาทบทวนข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) เพื่อเสนอต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ...

0

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธ์ คอทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จากประเทศต่างๆ และนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ...

0

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เกลือทะเลไทย ในงานประเพณีแรกนาเกลือ ที่สมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาสทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ดำเนินการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ”โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานในพิธี ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นการจัดงานประเพณีแรกนาเกลือเป็นครั้งแรกของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย...