Author: webmaster

0

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เกลือทะเลไทย ในงานประเพณีแรกนาเกลือ ที่สมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาสทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ดำเนินการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ”โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานในพิธี ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์หมู่ 3 โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นการจัดงานประเพณีแรกนาเกลือเป็นครั้งแรกของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย กระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ...

0

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกลุฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล และนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม...

0

ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ปัตตานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เก็บข้อมูลการพัฒนาและยกระดับแหล่งทำนาเกลือทะเลสู่มรดกเกษตรโลก (GIAHS) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี โดยมีนายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทยของจังหวัดปัตตานีและหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตเกลือทะเลให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตรสมัยใหม่...

0

สสก2. ประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชุบรี โดยมี นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเข้าร่วม และมีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม           โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมการคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี...

0

กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีผลักดันการใช้เทคโนโลยีในการทำนาเกลือทะเลเพื่อยกระดับ เพิ่มมาตรฐานการผลิตเกลือทะเล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ” ณ กลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการฝึกอบรม โดยที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำนาเกลือ จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายเกลือ และสามารถใช้ทดแทนแรงงานคนได้ ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้เกษตรกรควรหาทางเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลโดยการเพิ่มสัดส่วนการผลิตดอกเกลือที่ปัจจุบันมีสัดส่วนดอกเกลือร้อยละ 5...

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลไทย)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลไทย) ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเกลือทะเล รับทราบแนวทางในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเล สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน...

0

ชาวนาเกลือปลื้ม นักธุรกิจ-องค์กร สนใจต่อยอดผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทย

วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 25656 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือทะเล หมู่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน SMART SME EXPO 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ IMPACT HALL 7 – 8 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้นำ ดอกเกลือ เกลือเม็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์และล้างพื้นจากเกลือ มาจำหน่ายในงาน มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 4,100...

0

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนยกระดับการผลิตเกลือทะเลสอดรับนโยบายเกษตรสมัยใหม่

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย (นาเกลือทะเล) ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม...

0

ประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์การผลิตเกลือทะเลในพื้นที่ภาคตะวันตก ปี 2564/65 จำนวน 3 จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรี...

0

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกลือทะเล

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกลือทะเลโดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนจากกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กองแผนงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบ เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้ทราบเงื่อนไขและระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกลือทะเล โดยการช่วยเหลือเป็นครัวเรือน อัตราไร่ละ 1220 บาทไม่เกินครัวเรือละ 30 ไร่ โดยการช่วยเหลือเป็นพื้นที่รวมทั้ง 4 นา ได้สูงสุด จำนวน 30 ไร่/ครัวเรือน การช่วยเหลือจะสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกาศภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่...