กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกลือทะเลไทย พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเกลือทะเล ครั้งที่ 3-1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ส่งสัญญาณจากห้องประชุม
War Room 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม
โดยที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 โครงการนำร่องการพัฒนาแปลงนาเกลือทะเลต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร แจ้งปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน อีกทั้งรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยนายเลอพงษ์ จั่นทอง เกษตรกรนาเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP การทำนาเกลือทะเล เป็นรายแรกของประเทศไทย และยังมีเกษตรกรนาเกลือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับรองเพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้ได้มาตรฐาน และรองรับการขยายช่องทางการจำหน่ายต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *