ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 6/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย นางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคีและผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ผ่าน VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทรประจำปี 2564 โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรวม 5 จังหวัด จำนวน 119 ครัวเรือน 137 แปลง เนื้อที่ 1,077.63 ไร่  และรับทราบข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกลือของประเทศต่างๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้มีการส่งออกเกลือทะเลไทยไปต่างประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 111 ราย สามารถกระจายผลผลติเกลือทะเลค้างสต๊อคได้ จำนวน 39,839.60 ตัน วงเงินชดเชย 9,959,900 บาท ขณะนี้คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ได้ตรวจสอบการซื้อขายเกลือทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาและอนุมัติวงเงินชดเชยจากคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีแผนการโอนเงินให้เกษตรแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ส่วนความก้าวหน้าเรื่องการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้หารือร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้และเกษตรกรเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยสถาบันเจ้าหนี้จะเสนอผู้บริหารพิจารณากำหนดแนวทางช่วยเหลือต่อไป โดยในระหว่างนี้ จะชะลอการดำเนินการทางกฎหมายให้กับเกษตรกรจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ในการนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาฟื้นฟูพิธีแรกนาเกลือและการทำขวัญนาเกลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ ที่ประชุมมีมติให้เริ่มต้นจัดพิธีทำขวัญนาเกลือครั้งแรก ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร และสถาบันเกลือทะเลไทย  ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบการจัดงาน รายละเอียดพิธีการ องค์ประกอบในการจัดงาน และการประสานกับหน่วยงานภาคี เพื่อให้แต่ละจังหวัดมีมาตรฐานในการดำเนินงานให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางสายเกลือ ภายใต้แนวคิด “Salt Sand Seafood”

ในการนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย (Ad Hoc) รายงานผลการหารือร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรณรงค์การใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรม โดยได้วางแนวทางการใช้เกลือทะเลไทยที่มีคุณภาพในโรงงานน้ำปลาไทย เป็นการนำร่องในเบื้องต้น การนำผลิตภัณฑ์เกลือทำความสะอาดให้ผู้ประกอบการทดลองใช้ และประสานกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้เกลือเป็นส่วนผสม เช่นผู้ผลิตสระว่ายน้ำ รวมทั้งพัฒนาโครงการการเพิ่มคุณภาพเกลือและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตเกลือ โดยใช้วัสดุปูพื้นนาเกลือเพื่อให้ได้ผลผลิตเกลือที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการส่งเสริมและพัฒนานาเกลือทะเลเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) โดยคัดเลือกพื้นที่จากเกณฑ์การคัดเลือกและเตรียมพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ สถาบันพัฒนาเกลือทะเลไทย และสำนักเกษตรต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *