คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นาเกลือทะเลไทยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกลงพื้นที่ประเมินศักยภาพและพร้อมของนาเกลือทะเลปัตตานี

เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมการประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับแหล่งทำเกลือทะเลสู่มรดกเกษตรโลก (GIAHS) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นาเกลือทะเลไทยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก เป็นประธานการประชุม โดยมีนายจำเดิม ทองคำ เกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษาคณะฯ นางสาวนันทมาส ทองปลี เลขานุการและคณะทำงาน และผู้แทนคณะทำงาน จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานในพื้น อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนเกษตรกรนาเกลือทะเล เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ด้วย โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่การผลิตเกลือทะเลของจังหวัดปัตตานีตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก ของ FAO 5 ด้าน และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นองค์ประชุมได้ลงพื้นที่สำรวจความเชื่อมโยงของระบบนิเวศของชุมชนและสังคมบริเวณโดยรอบพื้นที่ทำนาเกลือทะเล อาทิ เส้นทางเที่ยวเที่ยวสายเกลือ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลาแห้งท่ายาลอ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือเม็ดบานาหมู่ที่ 2 วิสาหกิชุมชนบาราโหมบราซ่า ป่าโกงกางบางปู เพื่อค้นหาอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะก่อนการนำเสนอสู่มรดกทางการเกษตรโลกต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *