การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลไทย)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลไทย) ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเกลือทะเล รับทราบแนวทางในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเล สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเกลือทะเล การสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566-2570

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้สอดรับนโยบายเกษตรสมัยใหม่” และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งจะได้เป็นความรู้ที่สามารถใช้ต่อยอดความคิดของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกลือทะเลในอนาคตต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *