ข้อมูลเกลือทะเลไทย

“เกลือ” เป็นอาหารธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์จำเป็นต้องใช้เกลือเพื่อการบริโภค ปรุงอาหาร ถนอมอาหาร และใช้เป็นยารักษาโรค

 เกลือทะเลหรือเกลือสมุทร (Sea Salt) เป็นเกลือที่ผลิตได้จากน้ำทะเล ด้วยการสูบน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ในนาพัก ซึ่งการทำนาเกลือถือเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนานต้องอาศัยภูมิปัญญาและประสบการณ์ ร่วมกับการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติจากลมและความร้อนจากแสงแดดของดวงอาทิตย์ช่วยระเหยน้ำ เพื่อให้น้ำเกลือมีความเข้มข้นมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง เกลือจะตกผลึกออกมา

ในอดีตการทำนาเกลือทะเลที่ผ่านมานั้น ไม่ถือว่าเป็นเกษตรกรรม และพี่น้องราษฎรที่ทำนาเกลือก็ไม่จัดว่าเป็นเกษตรกร ต่อมาปี 2554 รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการทำนาเกลือจึงมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้การทำนาเกลือในส่วนที่เป็นเกลือทะเล
(เกลือสมุทร) เป็นเกษตรกรรม และผู้ทำนาเกลือทะเลเป็นเกษตรกร

ปัจจุบันเกษตรกรที่ทำนาเกลือมีจำนวนลดลงอย่างมาก เนื่องจากการทำนาเกลือต้องอาศัยปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อีกทั้งการทำนาเกลือสามารถทำได้ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากในช่วงฤดูแล้ง ราคามักจะปรับลดลง โดยพื้นที่ที่เหมาะกับการทำนาเกลือนั้น นอกจากเป็นพื้นที่ติดริมชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะภูมิประเทศยังต้องเป็นที่ราบลุ่มและที่สำคัญคือดินต้องเป็นดินเหนียว อุ้มน้ำได้ดี ซึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่มีการผลิตเกลือทะเล7 จังหวัด ได้แก่

  • จังหวัดเพชรบุรี
  • จังหวัดสมุทรสงคราม
  • จังหวัดสมุทรสาคร
  • จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • จังหวัดชลบุรี
  • จังหวัดจันทบุรี
  • จังหวัดปัตตานี