ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคีและผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ผ่าน VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านเกลือทะเลไทย ได้แก่ ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล รายงานสถิติการนำเข้าเกลือ โครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ความก้าวหน้าเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566-2570 การรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปเกลือ การศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย และนิยามการจำแนกเกษตรกรผู้ทำนาเกลือรายใหญ่และรายย่อย และแนวทางแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทยปี 2565
และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยและการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 โดยมีมติให้พิจารณาการตรวจเยี่ยมเกษตรกรนาเกลือทะเลจังหวัดปัตตานีเพิ่มเติม รวมทั้งเยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรม
ในจังหวัดที่มีพื้นที่ทำนาเกลือทะเล
นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมการประชุมกับคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) จัดประชุมกับผู้ประกอบการทั้งระบบเพื่อหารือปัญหาการเหลื่อมล้ำด้านราคาเกลือทะเล และให้คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักการเกษตรต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และการใช้เกลือของประเทศต่างๆ เพื่อวางแผนในการส่งออกเกลือทะเลไทยต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *