การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้ ประธานการประชุมได้มอบนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยให้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และเน้นการมีส่วนร่วมของของผู้เกี่ยวข้องกับเกลือทะเลทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบูรณาการข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกันทุกกระบวนการ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกลือทะเลไทย และให้สถาบันเกลือทะเลไทยพัฒนาระบบการเกษตรเกลือทะเลแบบผสมผสาน ทั้งด้านการผลิตและการตลาด เช่น การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลควบคู่กับการทำนาเกลือ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการทำนาเกลือทะเล นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลทั้ง 5 สหกรณ์ส่งเสริมการจัดทำยุ้งฉางเพื่อเก็บผลผลิตเกลือให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตเกลือทะเล รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตเกลือในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน เช่น การใช้จักรกลการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบ1. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 มีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 569 ครัวเรือน 2,186 แปลง เนื้อที่ 20,431.52 ไร่2. แนวทางการพัฒนาเกลือทะเลไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดราคาเกลือทะเลขั้นต่ำ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ เกลือขาว 1,800 บาท/ตัน เกลือกลาง 1,500 บาท/ตัน และเกลือดำ 1,300บาท/ตัน รวมทั้งได้เห็นชอบมาตรการการจัดการและป้องกันแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 ได้แก่ ในกรณีเกลือทะเลถูกเกลือสินเธาว์ตีตลาดโดยเข้ามาทดแทนเพราะราคาถูกกว่า ราคาเกลือตกต่ำ สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรรายย่อยไม่มียุ้งฉางในการเก็บรักษาเกลือให้มีคุณภาพ การขยายตัวของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม/การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *