ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ปัตตานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เก็บข้อมูลการพัฒนาและยกระดับแหล่งทำนาเกลือทะเลสู่มรดกเกษตรโลก (GIAHS) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี โดยมีนายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทยของจังหวัดปัตตานีและหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตเกลือทะเลให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตรสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ตลอดจนสำรวจข้อมูลความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเกลือทะเลไทยต่อไป

ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งทำนาเกลือทะเลกลุ่มแปลงใหญ่เกลือเม็ดบานา ต.บานา อ.เมืองฯ จ.ปัตตานี เพื่อชมกิจกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเกลือทะเล เช่น เกลือสะตุ เกลือสปา เกลือพริกไทยดำ ฯลฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข โดยมีนายเศวย เพชรนุ้ย นายอำเภอเมืองปัตตานี ให้การต้อนรับ

จากนั้น เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ต.ท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งมีกิจกรรมการแปรรูปปลากุเลาโดยใช้เกลือทะเลเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาดมากที่สุด

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *