กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนยกระดับการผลิตเกลือทะเลสอดรับนโยบายเกษตรสมัยใหม่

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานที่ประชุม

โดยที่ประชุมได้รับทราบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย (นาเกลือทะเล) ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร ตำบลปากทะเล ตำบลบางแก้ว และตำบลแหลมผักเบี้ย รวม ๕ ตำบล เกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน ๘๐ ราย พื้นที่ ๗๑๙.๕๐ ไร่ โดยการอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน ๘๗๗,๗๙๐ บาท ซึ่งอยู่ภายใต้เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

นอกจากนี้ยังได้รับทราบการติดตามปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ซึ่งจะครบกำหนดการชำระหนี้ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเกษตรกรมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีกเนื่องจากประสบภัยพิบัติ ที่ประชุมจึงมีมติให้เกษตรกรแจ้งความประสงค์ไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยแนบแผนการชำระหนี้และประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อประกอบการพิจารณาขยายระยะเวลาต่อไป

ในการนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน เนื่องจากปัญหาในการผลิตเกลือทะเล  ได้แก่ ความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิต ต้นทุนการผลิต การเช่าที่ดินทำให้ต้นทุนการผลิตสูง การทำนาเกลือเป็นงานที่หนัก
และต้องอาศัยความชำนาญประสบการณ์ และมีเกลือสินเธาว์เป็นคู่แข่งทางการตลาด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อสถานการณ์ ทำให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือสามารถดำรงอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ และแนวทาง การดำเนินงาน โดยให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรมากที่สุด

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *