กระทรวงเกษตรฯ เร่งสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบมรดกทางการเกษตรโลก

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมเรื่องการสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบมรดกทางการเกษตรโลก ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองแผนงาน และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม

โดยผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ประสานงานกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดฝึกอบรมออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 ส่วนการฝึกอบรมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2565  นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการจัดการระบบมรดกทางการเกษตรโลกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 ซึ่งกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจะจัดทำรายละเอียดเสนอสำนักการเกษตรต่างประเทศต่อไป

โอกาสนี้ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่”
ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
และมีกำหนดจัดงานพิธีแรกนาเกลือในช่วงปลายปี 2565 นี้อีกด้วย เนื่องจากการจัดงานทั้ง 2 งานดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก รวมทั้งได้ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆ และนำมาเปรียบเทียบกับกิจกรรมของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลในพื้นที่ต่างๆ เช่น สมุทรสาคร ปัตตานี และจังหวัดภาคตะวันออก เป็นต้น
เพื่อพัฒนาและกำหนดทิศทางในการดำเนินการ ให้มีความพร้อมในการยื่นขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก ภายในปีงบประมาณ 2570 ตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *