แผนงาน

1. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเกลือทะเลไทย
2. แผนงานยกระดับพัฒนาเกษตรกรเกลือทะเล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกลือทะเลไทย
3. แผนงานยกระดับการตลาดเกลือทะเลไทย
4. แผนงานจัดระบบการผลิตและการทำนาเกลือทะเลอย่างยั่งยืน
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย รวมทั้งดำเนินการที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาเกลือทะเลกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูป และมาตรฐานการผลิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสิ่งพลอยได้จากเกลือทะเล
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ การถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล เพื่อให้กระบวนการผลิตเกลือและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลไทยมีความหลากหลายมีคุณภาพได้มาตรฐาน
  4. เป็นศูนย์กลางประสานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกนชน สถาบันวิชาการและเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย