แผนงาน

1. แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเกลือทะเลไทย
2. แผนงานยกระดับพัฒนาเกษตรกรเกลือทะเล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกลือทะเลไทย
3. แผนงานยกระดับการตลาดเกลือทะเลไทย
4. แผนงานจัดระบบการผลิตและการทำนาเกลือทะเลอย่างยั่งยืน
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย